„WyMODELuj Swoje Marzenia”

Trwa konkurs „WyMODELuj Swoje Marzenia”, który daje szansę młodym pasjonatom na rozwój ich pasji i talentów. Wnioski można składać jeszcze do 5 października.
I. Założenia i cel konkursu

Celem Konkursu jest zainspirowanie młodych ludzi do realizacji ich własnych pasji, które mogą zadecydować o ich lepszej przyszłości. Pochodzący z Konkursu grant ma umożliwić im podjęcie działań na rzecz własnego rozwoju, zainteresowań, dokształcenia, zrealizowania ciekawej inicjatywy, marzenia, takich jak np. udział w turnieju matematycznym, obóz naukowy, prowadzenie kampanii na rzecz ochrony środowiska, zakup pomocy naukowych, zakup sprzętu muzycznego, organizacja wystawy swoich prac i wiele innych. W Konkursie liczy się pomysłowość i motywacja, a nie średnia ocen. W ramach Konkursu przyznawane są granty na realizację projektu, który: o zakłada działanie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie konkretnego celu wpływającego na indywidualny rozwój, o wynika z konkretnej potrzeby danej osoby, o ma jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji, o przewiduje takie działania, które w rezultacie mogą służyć również innym osobom.

II. Kto może ubiegać się o GRANT?

Program adresowany jest do:
o uczniów szkół podstawowych i średnich od 14. roku życia,
o studentów studiów dziennych do 26. roku życia, uczęszczających do szkół lub zameldowanych na
terenie powiatu nowodworskiego.
Do Konkursu można składać nieograniczoną liczbę zgłoszeń, jednak jedna osoba będzie mogła dostać dofinansowanie na realizację najwyżej jednego projektu.
Laureat konkursu (grantobiorca) nie może wziąć udziału w konkursie po raz kolejny.
Laureat Konkursu (grantobiorca) przenosi na Stowarzyszenie MOC nieodpłatnie i w całości autorskie prawa majątkowe do wszystkich potencjalnych utworów i dzieł przez niego stworzonych, w wyniku wykonania czynności i prac stanowiących przedmiot zawieranej z nim Umowy Wolontariatu i jej poszczególnych części, w zakresie znanych w chwili zawarcia umowy pól eksploatacji,
a w szczególności określonych w art. 50 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgłoszenie do konkursu oznacza także zgodę na publikację zdjęć i wykorzystanie wizerunku w mediach
społecznościowych.

III. Sposób wyłaniania laureatów (grantobiorców)

Stowarzyszenie MOC Młodzieżowa Organizacja Czosnowska dokona oceny formalnej w oparciu o następujące
kryteria:
1. Elektroniczny formularz zgłoszeniowy, dostępny pod adresem http://formularze.ffl.org.pl/17/47/ wniosek,został wypełniony kompletnie i złożony w terminie, tj. do 5 października 2020 r.;
2. Osoba zgłaszająca projekt spełnia warunki opisane w części II Regulaminu;
3. Osoba zgłaszająca projekt dołączyła do formularza kopię dokumentu potwierdzającego status osoby uczącej się, kopię dokumentu potwierdzającego zameldowanie na terenie powiatu nowodworskiego oraz kopię zgody rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich) na udział w Konkursie;
4. Formularz zgłoszeniowy zawiera harmonogram 4 miesięcznego projektu, realizowanego w okresie między 10 października 2020 r. i 28 lutego 2021 r., z uwzględnieniem minimum 14 dni na rozliczenie projektu;
5. Przedstawiony budżet nie zawiera błędów rachunkowych i uwzględnia kwoty brutto;
6. Wartość zgłaszanego projektu wynosi min. 1.000 złotych brutto;
7. Projekt nie dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej. Z otrzymanego grantu nie można finansować:
o udzielania pożyczek;
o przedsięwzięć, które zostały już zrealizowane;
o celów religijnych i politycznych oraz uprawiania kultu religijnego;
o zakupu środków trwałych i wyposażenia, które nie są merytorycznie uzasadnione;
o bezpośredniej pomocy finansowej dla osób fizycznych;
o inwestycji (np. zakup gruntów, budowa obiektów, remont budynków, itp.);
o wycieczek turystycznych;
o finansowania podatku dochodowego od osób fizycznych;
o spłaty kredytów i innych zobowiązań.
Wnioski, które spełnią wszystkie powyższe wymagania formalne, zostaną przekazane do oceny merytorycznej Komisji Grantowej powołanej z przedstawicieli Model Opakowania Sp. z o.o. i partnerów konkursu. Z autorami najciekawszych projektów Komisja przeprowadzi indywidualne rozmowy, podczas których kandydaci będą mieli okazję zaprezentować swój pomysł. Maksymalny czas prezentacji projektu wynosi 7 min.
Komisja wybierze te projekty, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:
1. Odpowiadają na jasno zdefiniowaną potrzebę, wynikającą z wcześniejszych doświadczeń i działań
podejmowanych przez uczestnika konkursu, której zaspokojenie gwarantuje jego indywidualny rozwój;
2. Zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby;
3. Jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniesie
jego uczestnik oraz lokalna społeczność;
4. Mają realny do założeń projektu harmonogram działań;
5. Zakładają prezentację efektów działań podjętych w ramach realizacji danego projektu, np. organizacja
wystawy zdjęć zrobionych aparatem zakupionym ze środków z grantu;
6. Przewidują kontynuowanie wybranych działań projektu i podtrzymanie aktywności w środowisku lokalnym
po zakończeniu jego realizacji;
7. Mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.
Wartość i liczbę przyznanych grantów określi Komisja Grantowa.
Łączna pula przeznaczona na granty, ufundowana przez Model Opakowania Sp. z o.o., wynosi 20.000 zł.
Granty na realizację poszczególnych projektów będą przekazywane na podstawie faktur, umów
i rachunków wystawionych na Stowarzyszenie MOC w ramach umowy wolontariatu.

III. Termin składania wniosków
Elektroniczny formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do dnia 5 października 2020 r. do godziny 24:00.
Nie przyjmujemy wniosków w formie papierowej.
Komisja otrzyma do rozpatrzenia wyłącznie wnioski wypełnione kompletnie i złożone w terminie.
Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane.
IV. Dodatkowe informacje na temat konkursu
Dodatkowe informacje na temat Konkursu „WyMODELuj Swoje Marzenia” można uzyskać:

1. Dawid Królak, Stowarzyszenie MOC Młodzieżowa Organizacja Czosnowska
ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów
tel. 786 27 08 74
e-mail:dawid.krolak@o2.pl

2. Katarzyna Ferens-Paczwa, Model Opakowania Sp. z o.o.
Tel. 84 686 92 33
e-mail: Katarzyna.ferens-paczwa@modelgroup.com

–>Regulamin konkursu