RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr telefonu (22) 775 41 42

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email b.duch@obslugarodo.pl

3) Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f oraz art. 9 ust.
2 lit. a, b, g ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych i
ustawowych placówki w celu:
a) realizacji zadań i obowiązków ustawowych i statutowych;
b) realizacji zawartych umów;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4) Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności jednostki Pana/Pani dane
osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: Organom władzy publicznej
oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne
podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Nowodworskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest NOSIR, innym, współpracującym z
jednostką podmiotom, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych,
umożliwiającym prawidłowe zarządzanie jednostką oraz realizację zadań statutowych i ustawowych.
Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5) Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych
przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał
obowiązek podatkowy. Ponadto Pana/Pani dane przechowywane będą na czas zawartych umów oraz
zgodnie z terminem udzielonej gwarancji lub/i rękojmi wynikającej z umowy. Jeżeli dane
przetwarzane są na podstawie wydanej zgody – do momentu cofnięcia zgody bądź upływu czasu na
jaki została udzielona. W pozostałym zakresie okres przechowywania Pana/Pani danych określają
przepisy prawa oraz instrukcja kancelaryjna stosowana w jednostce.

6) Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy
podstawą przetwarzania była wydana zgoda.

7) Pana/Pani dane nie podlegają profilowaniu.

8) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych.

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku udzielenia zgody, w pozostałych
przypadkach wynika z obowiązujących przepisów prawa.