„Sportowe Lato z NOSiR 2022” – zapisy od 9 maja!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wakacyjną pn. „Sportowe Lato z NOSiR 2022”. Oferta skierowana do uczniów nowodworskich szkół podstawowych.

Pliki do pobrania i dokumenty niezbędne do zapisu dziecka znajdują się na dole strony. Zapisy ruszają 9 maja w NOSiR przy ul. Sportowej 66.

 

 

Komunikat Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

CEL AKCJI

 • Zapewnienie bezpiecznych warunków i właściwej opieki wychowawczej dzieciom
 • Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży
 • Integracja dzieci nowodworskich szkół podstawowych
 • Promocja bezpiecznych zachowań podczas wypoczynku
 • Szerzenie poprzez zajęcia sportowe wartości takich jak: praca w zespole, solidarność, tolerancja oraz stosowanie zasad fair-play
 • Uzupełnienie działań prowadzonych w ramach programu profilaktyki uzależnień

TERMINY TURNUSÓW:

 • 11 lipca – 15 lipca
 • 18 lipca – 22 lipca
 • 25 lipca – 29 lipca
 • 1 sierpnia – 5 sierpnia

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 na obiektach sportowych Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz opcjonalnie na plaży miejskiej. W każdym turnusie dany uczestnik zostanie przydzielony do jednej z kilku, 15-osobowych grup, którą przez cały czas trwania turnusu będzie opiekować się przydzielony wychowawca/opiekun.

PLANOWANE ATRAKCJE m.in.:

 • Pływalnia, plaża miejska z atrakcjami wodnymi
 • Gry zespołowe i indywidualne (siatkówka, tenis ziemny, badminton, tenis stołowy, boks itd.)
 • Zajęcia z animatorami
 • Gry i zabawy biegowe
 • Spotkania ze służbami mundurowymi
 • Posiłek regeneracyjny

KOSZT

Jeden tygodniowy turnus kosztuje 200 zł/dziecko. Z Nowodworską Kartą Familijną 100 zł. Płatności należy dokonać w kasie pływalni NOSiR w godz. 8:00-16:00 po osobistym zapisie dziecka.

ZAPISY

Zgłoszenia z kompletem uzupełnionych dokumentów (karta zapisu, komplet zgód i oświadczeń, kopia legitymacji szkolnej) należy składać osobiście w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 66, pok. 105 (I piętro), w dniach od 9 maja do 20 maja 2022 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. W związku z ograniczoną ilością miejsc, o uczestnictwie w akcji decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku wyczerpania limitu miejsc Organizator może zamknąć zapisy wcześniej.

Każdy zapisany uczestnik ma prawo uczestniczyć w jednym, wybranym tygodniu turnusu. W przypadku zainteresowania uczestnictwa w więcej niż jednym turnusie, dziecko może być zapisane na listę rezerwową innych wybranych turnusów. O zakwalifikowaniu decyduje ilość wolnych miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

Ustalony został proporcjonalny limit przyjętych dzieci z danej szkoły w stosunku do ogólnej ilości uczniów w szkole na każdy z turnusów:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Modlinie Twierdzy – 9 osób/turnus.
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Modlinie Starym – 6 osób/turnus.
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Młodzieżowa 1 – 22 osoby/turnus.
 • Szkoła Podstawowa nr 5, Chemików 1A – 15 osób/turnus.
 • Szkoła Podstawowa nr 1 , ul. J. Słowackiego 2 8 osób/turnus.

Zapisy wyłącznie osobiście. Brak możliwości zapisów telefonicznych ani on-line.

DOJAZD

Organizator zapewnia dojazd uczestników na miejsce akcji tj. ul. Sportowa 66 w Nowym Dworze Mazowieckim. Zbiórki i powroty z zajęć dla osób korzystających z autokaru zapewnionego przez organizatora będą się odbywać przy szkołach:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 – Modlin Twierdza, ul. Bema 312.
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Wybickiego w Modlinie Starym, ul. Szkolna 3.
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Młodzieżowa 1 (parking przy hali).

Dokładne godziny zbiórek w wymienionych punktach zostaną podane na tydzień przed rozpoczęciem turnusu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarzy obiektów i organizatora akcji.
 • Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania turnusu, a nieujęte w regulaminie rozstrzygać będzie organizator akcji.
 • Uczestnicy mają obowiązek stawić się każdego dnia o godz. 8:00 w Nowodworskim Ośrodku Sporu i Rekreacji przy ul. Sportowej 66 lub korzystając z transportu organizatora o ustalonej godzinie na wybranym przystanku.
 • Informacje o harmonogramie zajęć, przydziałach do grup oraz godzinach odjazdu autokaru organizatora z konkretnych przystanków będą podawane na stronie internetowej nosir.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku www.facebook.pl/NowodworskiOsrodekSportuIRekreacji

 

Dokumenty do pobrania:

KARTA KWALIFIKACYJNA

INORMACJE DODATKOWE

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

KLAUZULA INFORMACYJNYCH DLA OSÓB ODBIERAJĄCYCH DZIECI Z ZAJĘĆ

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Prosimy pamiętać o zabraniu kopii WAŻNEJ legitymacji szkolnej!

Uwaga! Klauzulę informacyjną dla osób upoważnionych do odbioru dziecka zobowiązana jest podpisać każda osoba (oddzielnie) wskazana przez rodzica/opiekuna prawnego.